Miranda4Kids

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Miranda4Kids

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Miranda4kids voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Miranda4kids erkend.

Artikel 2 Levertijd
2.1 Een door Miranda4kids opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Miranda4kids zijn, waarna Miranda4kids zal trachten om binnen 3-4 werkdagen de levering te doen plaatsvinden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Miranda4Kids (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 3-4 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Artikel 3 Garantie
3.1 Miranda4kids biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
3.2 Miranda4kids is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Miranda4Kids) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Miranda4Kids Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Miranda4kids schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende labels) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
3.4 Miranda4kids is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen: bewuste roekeloosheid,

Artikel 4 Betaling
4.1 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum van de factuur krijgt u een herinnerings e-mail wordt hier niet op gereageerd wordt de factuur als ongelezen beschouwen.

Artikel 5 Voorwaarden Retour zenden van een product

5.1 Producten die speciaal voor u op maat gemaakt zijn, kunnen NIET geretourneerd worden.

– Gepersonaliseerde artikelen zoals bijvoorbeeld romper met naam, naam stickers enz.

5.2. Niet op maat gemaakte producten kunt u retour zenden binnen 14 dagen in ongebruikt en orginele verpakking.

– Miranda4Kids zal binnen 14 dagen de betaling retour storten, na ontvangst van de retour zending.